Giải toán lớp 3 Ôn tập các bảng chia

  • Ôn tập các bảng chia trang 1
  • Ôn tập các bảng chia trang 2
§9. ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA
❖ Bàil
Tính nhẩm:
3 X 4 =	2x5	=
12:3=	10:2	=
12:4 =	10:5	=
5x3 =
15:3 =
15:5 =
4x2 =
8:2 =
8:4 =
* Lưu ý:
Liên hệ giữa phép nhân i
và phép chia.
* Ghi nhớ:
Lấy tích chia cho thừa số này ta được thừa sô
kia.
Bàí Qíải
3 X 4 = 12
2 X 5 = 10
5 X 3 = 15
4x2 = 8
12 : 3 = 4
10 : 2 = 5
15 : 3 = 5
8:2 = 4
12 : 4 = 3
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
8:4 = 2
Bài 2
Tính nhẩm:
a) 400 : 2=	600 : 3 =
400 : 4 =
b) 800 : 2 =	300 : 3 =
800 : 4 =
Bài 0ÍÍỈÍ
a) 400 : 2 =
: 200
b) 800 : 2 = 400
600 : 3 =
200
300 : 3 = 100
400 : 4 =
: 100
800 : 4 = 200
Bài 3
Có 24 cái cốc dược xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc?
Tóm tắt:	4 hộp: 24 cái cốc
hộp:	...cải cốc
(Bài toán chia thành các phần bằng nhau)
Bàí gíảí
Sô' cái cốc mỗi hộp có là:
24 : 4 = 6 (cái cốc)
Đáp số: 6 cái cốc
Bài 4
Mỗi số trong hình tròn là hết quả của phép tính nào?
24 : 3
4x7
32 :4
4 X 10
©
©
©
©
16: 2
24 + 4
3x7
BÀI TẬP BỔ SUNG
Điền sô' thích hợp vào các chỗ trống:
A — □ o — A
Ỉ3àí gíảí