Giải toán lớp 3 Tìm số chia

  • Tìm số chia trang 1
  • Tìm số chia trang 2
§39. TÌM SỐ CHIA
GHI NHỚ: Trong phép chia hết, muốn tìm sô' chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.
❖ Bàil
Tính nhấm: 35 : 5 = 35:7 =
28:7 = 28:4 =
24 : 6 = 24:4 =
21:3 = 21:7 =
-í" í - *	*
Ỉ3ãí QÍáí
35 : 5 = 7 35 : 7 = 5
28 : 7 = 4 28 : 4 = 7
21 : 3 = 7 21 : 7 = 3
❖ Bài 2 Tìm x:
a) 12 : X = 2 d) 36 : X = 4
a) 12
d) 36
X = 2 X = 12 : 2 X = 6 X = 4 X = 36 : 4 X = 9
w 42 : X = e e) X : 5 = 4
Bài giải
b) 42 : X = 6
X = 42 : 6 X = 7
e) X : 5 = 4
X = 4 X 5 X = 20
c) 27 : X = 3 g) X X 7 = 70
c) 27 : X = 3
X = 27 : 3 X = 9
g) X X 7 = 70
X = 70 : 7 X = 10
❖ Bài 3
Trong phép chia hêt, 7 chia cho mấy dể được: a) Thương lớn nhất?
b) Thương bé nhất?
Bàí ỹíảí
+ Sô' bị chia đã biết là 7. Muôn có thương lớn nhất thì sô' chia phải bé
nhất và phép chia phải thực hiện được.
+ Dùng cách “thử để chọn”: Sô' chia không thể bằng 0 vì phép chia 7 :
0 không thể thực hiện được.
• Sô' chia bằng 1 thì:	7:1 = 7
Vậy trong phép chia hết, 7 chia cho 1 để được thương lớn nhất: 7:1 = 7
Trong phép chia hết, 7 chia cho 7 để được thương bé nhất:
7:7 = 1
Đáp số: a) 1; b) 7
BÀI TẬP BỔ SUNG
Cho phép tính chia có thương bằng ị số bị chia và gấp 6 lần số chia. Hãy tính thương của phép chia đó?
Bài gíảí
Thương bằng số bị chia. Vậy số chia là 2.
2
Thương gấp 6 lần sô' chia.
Vậy thương là:
X 6 = 12
Đáp số: 12