Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
§34. LUYỆN TẬP
❖ Bàil
Viết (theo mẫu):
) gấp 6 lần
•0
(O) gấp 8 lần
©
) gấp 5 lẩn
□
gấp 7 lần
©
gấp 9 lần gấp 10 lẩn
Bài ỹíảí
0 gấp 6 lần
24
gấp 8 lầnT
40
0 gấp 9 lần_
0 gấp 5 lần
35
© gấp 7 lần*
42
©) gấp 10 lẩn
❖ Bài 2
Tính:
12
6
14
7
35
6
29
7
65
40
44
6
Bầí giải
12
6
72
14
7
98
35
6
210
29
7
203
44
6
264
❖ Bài 3
Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lẩn số bạn nam. Hói buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?
Tóm tắt:
Nam:
Nữ:
- »■
1
Ktt-
1
1
	1	
? bạn Bàí gíảí
Sô’ bạn nữ có là:
Đáp số: 18 bạn nữ
6 X 3 = 18 (bạn)
❖ Bài 4
Vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm.
Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp dôi (gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.
Vẽ doạn thẳng MN dài bằng -L doạn thẳng AB.
* Lưu ý:
Đo trên thước từ vạch số 0 đến vạch sô 6 rồi vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm.
Tính doạn thẳng CD: 6 X 2 = 12 (cm), rồi vẽ đoạn thẳng CD dài 12cm.
Tính doạn thẳng MN: 6:3 = 2 (cm), rồi vẽ đoạn thẳng MN dài 2cm.
Bàí giải
6cm
H B ■
; 12cm
—	1	
	1	———
	rH N
2cm