Giải toán lớp 3 Bảng nhân 7

  • Bảng nhân 7 trang 1
  • Bảng nhân 7 trang 2
§31. BẢNG NHÂN 7
❖ Bàil
Tính nhẩm: 7x3 =
7x8 =
7x2 =
7x1 =
7x5 =
7x6 =
7x10 =
ớ X 7 =
7x7 =
7x4 =
7x9 =
7x0 =
Bàí gíảí
7 X 3 = 21	7
X 8 = 56
7x2 =14
7x1 = 7
7 X 5 = 35	7
X 6 = 42
7 X 10 = 70
0x7 = 0
7 X 7 = 49	7
X 4 = 28
7x9 =63
7x0 = 0
Bài 2
Mỗi tuần lề có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?
Tóm tắt:	1 tuần lễ: 7 ngày
tuần lễ: ... ngày
Bài giải
Số ngày của 4 tuần lễ là:
X 4 = 28 (ngày)
Đáp số: 28 ngày
Bài 3
Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vảo ô trống:
7
14
21
42
63
Bàí giải
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
Ta thấy các sô trên là các tích trong bảng nhăn 7.
BÀI TẬP BỔ SUNG
Nam nghĩ một số, nếu cộng số đó với 25, được bao nhiêu dem chia cho 7 thì có kết quả là 8. Tìm sô' Nam dã nghĩ.
Bàí ậíáí
Cách 1:
Số Nam đã nghĩ cộng với 25 là:
X 7 = 56
Vậy sô' Nam đã nghĩ là:
56 - 25 = 31
Đáp số: 31
Cách 2:
Gọi X là sô' Nam đã nghĩ:
Theo đề bài, ta có:
(X + 25) : 7 =8 X + 25	=8x7
X + 25	=56
X =56-25 X =31
Đáp số: Số Nam đã nghĩ là 31