Giải toán lớp 3 Bảng chia 8

  • Bảng chia 8 trang 1
  • Bảng chia 8 trang 2
§59. BẢNG CHIA 8
GHI NHỞ: Từ bảng nhân 8, ta suy ra bảng chia 8. ❖ Bàil
Tính nhẩm:
24 : 8 =	16: 8 =
40: 8 =	48 : 8 =
32:8 =	8:8 =
56:8 =
64 : 8 =
72: 8 =
80 : 8 =
48:6 =
56:7 =
24 : 8 = 3
Bàí giải
16 : 8 = 2
56 : 8 = 7
80:8=10
40 : 8 = 5
48 : 8 = 6
64 : 8 = 8
48 : 6 = 8
32 : 8 = 4
8:8=1
72 : 8 = 9
56 : 7 = 8
❖ Bài 2
Tính nhăm:
8x5 =	8x4 =
8x6 =
8x3 =
40 : 8 =	32:8 =
48:8 =
24: 8 =
40 : 5 =	32 : 4 =
48:6 =
24:3 =
8 X 5 =40
Bài gíảí
8 X 4 = 32
8 X 6 = 48
8x8 = 24
40 : 8 = 5
32 : 8 = 4
48 : 8 = 6
24:8 = 8
40 : 5 = 8
32 : 4 = 8
48 : 6 = 8
24:8 = 8
Bài 3
Một tấm vải dài 32m dược cắt thành 8 mánh bằng nhau. IIói mỗi mảnh dài mấy mét? Tóm tắt:	8 mảnh: 32m
1 mảnh: ...mĩ
Bàí gíảí
Mỗi mành vải dài là:
32 : 8 = 4 (m)
Đáp số: 4m vải
Bài 4
Một tâm vải dài 32m dược cắt thành các mủnh, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi cắt dược thành mấy mánh vải?
Tóm tắt:	8m:	1 mảnh
32m: ... mảnh?
Bàí giải
Sô' mảnh vải cắt được là:
32 : 8 = 4 (mảnh)
Đáp số: 4 mảnh vải
BÀI TẬP BỔ SUNG
50
8
50
8
48
6
□
40
5
2
10
Bái ỹíảí
50
8
50
8
48
6
Đ
40
5
—
2
10
Đúng ghi D, sai ghi s vào ô trống: