Giải toán lớp 3 Thực hành đo độ dài (tiếp theo)

  • Thực hành đo độ dài (tiếp theo) trang 1
  • Thực hành đo độ dài (tiếp theo) trang 2
§47. THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo)
❖ Bàil
a) Dọc bảng (theo mẫu);
Tên
Chiều cao
Hương
lm 32cm
Nam
lm 15cm
Hằng
lm 20cm
Minh
lm 25cm
Tú
lm 20cm
Mầu: Hương cao một mét ba mươi hai xăng-ti-mét. b) Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam.
Trong 5 bạn trên, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhấtĩ Bài ỹíảí
Đọc bảng (theo mẫu):
Nam cao một mét mười lăm xăng-ti-mét.
Hằng cao một mét hai mươi xăng-ti-mét.
Minh cao một mét hai mươi lảm xăng-ti-mét.
Tú cao một mét hai mươi xãng-ti-mét.
Bạn Minh cao lm 25cm.
Bạn Nam cao lm 15cm.
Trong 5 bạn trên, bạn Hương cao nhất. Bạn Nam thấp nhất.
❖ Bài 2
a) Do chiêu cao của các bạn ở tổ em rồi viết kết quả do vào bảng sau:
Tên
Chiểu cao
b) Ở tổ em, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?
* Lưu ý: Thực hành đo theo yêu cầu của đề bài.
BÀI TẬP BỔ SUNG
Nối số nào trong vòng tròn với các ô trống để có kết quả so sảnh dúngĩ a) 3m 4cm = 3ml lem	b) 4m 62cm <1 Im 25cm
©©©©©©©®®
Jcm
6dm õcm < I Idm 5cm
c) 7m 5cm > 7ml lc
a) 3m 4cm = 3ml lem
Bàí ặíảí